Przeskocz do treści

INWENCJA - ponad 20 lat doświadczenia w utrzymaniu czystości. Szukamy pracowników do sprzątania biur, zakładów i przychodni. Zainteresowany? Wypełnij formularz, skontaktujemy się!

Stanowisko: Osoba do sprzątania obiektów

Pole oznaczone * są obowiązkowe.

Podstawowe dane

Wpisz 9 cyfr, bez spacji czy innych znaków

Doświadczenie

Dostępność *

Miejsce zamieszkania*

Czy posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności?

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych objętych formularzem oraz zawartych w dokumentach aplikacyjnych (razem zwanych dalej: zgłoszeniem rekrutacyjnym) jest INWENCJA z siedzibą w Lublinie przy ul. Długa 5, 20-346 Lublin, NIP 7162168851. W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: info@inwencja.eu.

Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym są przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody także w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Dane mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia postępowań o ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w oparciu o następującą podstawę prawną:

  • Art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) w zw. z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy – z uwagi na fakt, iż Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy oraz w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Inwencja, jako administratorze,

  • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – Pani/Pana dane osobowe inne niż wskazane powyżej będą przetwarzane również w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem z nią umowy,

  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w przypadku wyrażenia zgody na dalsze ewentualne rekrutacje, a także w sytuacji dobrowolnego podania w toku rekrutacji danych osobowych innych, niż wynikające z Kodeksu pracy lub niezbędnych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem z nią umowy.  Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, więc jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w swoich dokumentach,

  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – Pani/Pana dane będą przetwarzane również w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi jest dochodzenie swoich praw lub obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi, a także weryfikacja Pani/Pana kompetencji niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody - również dalszych procesach rekrutacyjnych. Jednakże, odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od daty przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego, a gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 12 miesięcy od daty przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego lub do czasu usunięcia zgody.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat od daty przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego lub do czasu trwania postępowania.

Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji, a także podmiotom świadczącym usługi prawne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W każdym momencie może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę, wysyłając e-mail na adres: info@inwencja.eu , co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich (tj. państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego), lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Rozwiń treść informacji

Wymagane zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem oraz zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów rekrutacji prowadzonej przez Inwencja ul. Długa 5, Lublin.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem oraz zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów rekrutacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Inwencja ul. Długa 5, Lublin.

Zostałem(am) poinformowany(a) o treści klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania moich danych osobowych w związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Inwencja ul. Długa 5, Lublin, a w szczególności o dobrowolnym charakterze udzielenia zgody oraz że w każdym czasie mogę cofnąć zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5 + 5 =